سقف شینگل – پوشش سقف ۰۴

پوشش سقف شیبدار شینگل

ساختمان مسکونی – بلوار دادمان
مهندس صالحی فر
شینگل certainteed XT 25
رنگ black
کد ۶۰۱۴
شرکت نکونام بناگستر

سقف شینگل – پوشش سقف ۰۴
نظر مخاطبین