Roofers’ Select

Roofers Select
Roofers’ Select

Roofers Selectلایه آب بندی 

 محصولی از شرکت  Certainteed
کشور تولید کننده : آمریکا   

هر رول 37 متر مربع  
     رول 44 متری به عرض 91.5 سانتیمتر

 

catalog