سقف شینگل – پوشش سقف ۰۴

پوشش سقف شیبدار شینگل

ساختمان اداری تجاری پرشیان – نیاوران
مهندس شادفر
شینگل سرتین تید لندمارک
رنگ قهوه ای
کد ۵۰۲۲
شرکت نکونام بناگستر

سقف شینگل – پوشش سقف ۰۴
نظر مخاطبین